DJI_0100.jpeg

 

 

TEK KİLİSE, DERİN VİSYON, GENİŞ MİSYON.
One Church, Deep Vision, Wide Mission.

Bir kilise olarak yaşamlarımızı şekillendiren tek Bir temel değerimiz var. Bu değer İsa Mesih’e olan imanımız ve sevgimizdir (Yasa'nın Tekrarı 6:4-6, Matta 22:36-38). Sahip olduğumuz bu değer olan İsa köklerinden yaşam fışkıran bir ağaç gibidir(Luka 6:43-45). Tanrı’ya olan imanımız ve sevgimiz hayatlarımızı şu beş değerle yaşamamıza neden olur. 

 

We as a church have One primary value that shapes our lives. This value is our faith in, and love for Jesus (Duet 6:4-6, Matt 22:36-38). It is our value of Him that acts as the roots of a tree from which life is produced (Luke 6:43-45). Our faith in, and love for God causes us to live our lives with the following five values.  

 
tree_diagram.jpeg

İNSANLAR

İnsanların ırkına, yetişme tarzına, diline, yeteneklerine, güzelliğine ya da eğitimine bakmayız, ama insanlara Tanrı’nın benzeyişinde yaratılmış oldukları için değer veririz (Yaratılış 1:26-27). Bu sevgimiz bizim kürtaja, köleliğe, ırkçılığa, cinsiyet ayrımcılığına ve soykırıma karşı durmamızı sağlar, çünkü Tanrı her ulus, oymak ve dilden insanları kurtarmayı seçmiştir (Vahiy 5:9). Aileleri ve bekarları, kültürleri ve yaratıcılığı severiz ve bunların kilisedeki yeri için şükrederiz. İsa aracılığıyla hepimiz birlikte Tanrı’nın yeni halkı olarak yaşayabildiğimiz için seviniyoruz. (Efesliler 2: 13-19). İsa Mesih’e iman bizim insanları sevebilmemizi, hizmet edebilmemizi, değişebilmemizi ve insanlarla birlikte büyüyebilmemizi sağlar (Efesliler 4). 

PEOPLE

We don’t look at people’s race, upbringing, language, talents, beauty, or education, but value people because they are made in God’s image (Gen 1:26-27). This love makes us stand against abortion, slavery, racism, sexism, & genocide, because God has chosen to love and save people from every nation, tribe, and tongue (Rev 5:9). We love families and singles, cultures and creativity, and are thankful for their place in the church. We rejoice that through Jesus we can all live together as one new people of God (Eph 2:13-19). Faith in Jesus causes & empowers us to love, serve, change, & grow with people (Eph 4).

MÜJDE

İlk olarak kötü haberi verelim: Hepimiz Tanrı’nın kutsal yasasına karşı günah işledik (Romalılar 3:23) ve bu yüzden de O’nun varlığı, gücü ve bereketlerinden sonsuza dek ayrıldık (Titus 3:4-5). Günahımızın bedeli ölüm ve sonsuz olarak Tanrı’dan ayrılmaktır (2.Selanikliler 1:8-9). Müjde günahlı insanlar için Tanrı’nın merhamet dolu sevgisi ve Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih aracılığıyla insanları kurtarmasıdır (Titus 2:11-14 ve Galatyalılar 4:4-7).İsa bakireden doğdu (Matta 1:22-23), O günahsız bir yaşam sürmüş tek insandır (İbraniler 4:14-15) ve bu yüzden Tanrı’nın varlığında yaşamaya da layık olan bir tek O’dur. Yine de bizim günahlarımız için hak etmiş olduğumuz cezayı üstlenerek (1.Petrus 1:18) çarmıh üzerinde ölmeyi seçmiştir (Yuhanna 10:17-18) Üç gün sonra Tanrı O’nu dirilterek günahsız olanların üzerinde ölümün hiçbir gücünün olmadığını göstermiştir (Romalılar 6:9). İsa’nın bizim günahlarımız uğruna ölümü yaşamlarımızı değiştiren Tanrı’nın gücüdür (Romalılar 6:5-14). O’nun yaşamı ve ölümü bizi sonsuza kadar Tanrı ile yaşamak için değerli kılmaktadır (Yuhanna 3:16). Müjde Hıristiyan yaşamın temelidir (1.Korintliler 15:1-2). Bizi kurtarır, bizi korur, ve kiliseyi bir gün Tanrı'nın görkemi ve tüm yaradılışın iyiliği için sonsuza dek birlikte olmak üzere Tanrı ile yeniden birleştirecektir (İbraniler 13:20-21). 

GOSPEL

We have all sinned (Rom 3:23) against God’s holy law and are therefore eternally separated from His presence, power, & blessing (Eph 4:18) and are unable to save ourselves through good works (Titus 3:4-5). The punishment for our sin is death & eternal separation from Him (2 Thess 1:8-9).  The Gospel is the good news of God’s merciful love for sinful people and how God chose to redeem people to Himself through Jesus Christ His Son (Titus 2:11-14 & Gal 4:4-7). Jesus was born of a virgin (Matt 1:22-23), He was & is the only human to have lived a sinless life (Heb 4:14-15) and therefore the only One who is worthy to live in God’s presence. However, He chose to die on a cross (John 10:17-18) for our sins taking the punishment that we deserved (1 Peter 1:18). 3 days later God raised Him back to life showing that death has no power over those who are sinless (Rom 6:9). The belief that Jesus died for all our sins is the transforming power of God that changes our lives (Rom 6:5-14). His life, death, & resurrection makes us worthy to live with God forever (John 3:16).  The Gospel is the foundation of the Christian’s life, (1 Cor 15:1-2) It saves us, keeps us, and will one day reunite the Church eternally with God for His glory and all creation's good. (Heb 13:20-21).

KİLİSE

Kilise bir bina değildir, İsa’yı seven ve O’na itaat eden Tanrı tarafından kurtarılmış insanlar topluluğudur (1 Korintliler 1:2). Dünya çevresinde her ulus, oymak ve dilden küçük Hristiyan topluluklarının oluşturduğu tek bir büyük Kilise vardır (Vahiy 5:9). Fethiye Halk Kilisesi Tanrı’nın büyük kilisesinin küçük bir parçasıdır. Tanrı’nın lütfu ile bir araya toplandık ve İsa’ya iman ediyoruz (Efesliler 2:4-10). İsa Kilisesi’nin asıl lideridir (Efesliler 1:22-23) ve bizim bir araya gelme nedenimizdir (Matta 18:20). Biz dua etmek, ibadet etmek ve Tanrı Sözü’nü duymak için bir araya geliriz. İsa Tanrısal erkekleri (1 Timoteos 3:1-13) ve kadınları (Romalılar 16:1-4) her üye imanda ve Tanrı sevgisinde büyüyebilsin diye Kilisesine hizmet etmek için kullanır (Efesliler 4:16). Kilise bu karanlık dünyada ışık olmaya (Matta 5:13-16) ve Tanrı’nın merhamet ve lütfunun bir resmi olmaya çağrılmıştır. Biz gözleri İsa’da olarak birlikte büyüyerek O’nun gibi olan mükemmel olmayan insanlar topluluğuyuz (Efesliler 4:13-16).

CHURCH

The Church is not a building, but rather the community of people saved by God who love and obey Jesus (1 Cor 1:2).  There is one big Church throughout the world made of small Christian communities from every nation, tribe, and tongue (Rev 5:9). Fethiye Halk Kilisesi is a small part of God’s big Church.  We are united together by the grace of God and our faith in Jesus (Eph 2:4-10).  Jesus is the primary leader of His Church (Eph 1:22-23) and the reason why we gather together (Matt 18:20).  We come together to pray, worship, & hear from God’s Word.  Jesus uses Godly men (1 Tim 3:1-13) & women (Rom 16:1-4) to serve His church so that every member grows in their faith and love for God (Eph 4:16).  The Church is called to be a light in a dark world (Matt 5:13-16) and a picture of God’s mercy & grace. We are a community of imperfect people, with our eyes on Jesus growing together to be more like Him (Eph 4:13-16).

GERÇEK

Gerçek basitçe bir cevapta bulunmaz, ama İsa’nın kişiliğinde bulunur (Yuhanna 14:6). Kutsal Kitap’ta bulduğumuz gerçek doğadan ve Tanrı’nın karakterinden gelir ve bizi aradığımız herşey olan Kendisi’ne yöneltir (Yuhanna 5:39-40). Kutsal Kitap Tanrı’nın bize iyiyi ve kötüyü, kutsal ve doğruyu ve bu bozulmuş dünyada O’nun görkemi için nasıl yaşayabileceğimizi öğrettiği yazılı sözüdür (2 Timoteos 3:16-17). Kutsal Kitap mükemmeldir ve değişmemiştir, kutsal ve doğrudur ve Tanrı ile doğru bir ilişkiye sahip olabilmek için ihtiyacımız olan herşeyi içerir (1 Petrus 1:22-25). Kutsal Kitap’ı Tanrı’yı ve insanları nasıl sevebileceğimiz hakkında bir standart olarak kullanırız. Tanrı’nın Sözü’nü okudukça, çalıştıkça, şarkı olarak söyledikçe, izledikçe ve itaat ettikçe O’nun gerçeği tarafından değiştiriliriz (İbraniler 4:12). 

TRUTH

Truth is not simply found in an answer, but in the person of Jesus (John 14:6). The truth we find in the Bible comes from the nature and character of God & leads us back to Him as the answer to all that we truly seek (John 5:39-40) The Bible is God’s written word that teaches us right from wrong and how to live for His glory in this broken world (2 Tim 3:16-17).  The Bible is perfect and unchanged, holy and true, and it contains all we need to lead us into a right relationship with God (1 Peter 1:22-25).  We use the Bible as our one standard for how to love God and people. As we read, study, sing, follow and obey God’s Word we are transformed by its truth (Heb 4:12). 

TAPINMA

Tapınma sadece basit bir dini eylem değildir, ancak hayatlarımızı günlük olarak yaşarken yaptığımız bir şeydir (Romalılar 12:1-2). Tapınma küçük kararlarımızı, alışkanlıklarımızı ve arzularımızı da içerir (1. Korintliler 10:31). Yaratıcı’ya ya da yaratılmış olan bir şeye, herkes bir şeye tapar (Romalılar 1:21-23), biz motivasyonlarımız ve eylemlerimizle tapınırız. İsa’ya iman ettiğimizde, O bize Tanrı’nın görkemi için yaşamayı arzu eden yeni bir yürek verir (Hezekiel 36:26-27). Bu nedenle konuşmamız, çalışmamız, sevgimiz, düşüncemiz ve dinlenmemiz aracılığıyla Tanrı’ya tapınmayı arzu ederiz (Koloseliler 3:17). Sadece Tanrı yaşamlarımıza değerdir (Vahiy 4:11). Haftada bir kez tapınmak için bir araya geliriz ve hayatlarımızı sürdürdüğümüz yerde yaşarken de tapınmaya devam ederiz (Koloseliler 1:10). 

WORSHIP

Worship is not simply a religious act, but rather something we do as we live our daily lives (Rom 12:1-2). Worship involves our small decisions, habits, and desires (1 Cor 10:31).  Everybody worships, whether it’s the Creator or the created (Rom 1:21-23), we worship in and through our motivations and acts. When we put our faith in Jesus He gives us a new heart that desires to live for God’s glory (Ez 36:26-27). We therefore desire to worship God through the way we speak, work, love, think, and rest (Col 3:17). God alone is worthy of our lives (Rev 4:11).  We gather together to worship once a week and continue that worship as we live our lives throughout the city (Col 1:10). 

 

 

DSC07813 copy.jpg

"şehrİn yararı ve Tanrı'nın görkemİ İçİn." 

"For the glory of god and the good of the city."